رئيس: خجالت نمي‌كشي تو اداره داري جدول حل مي‌كني؟ كارمند: چكار كنيم قربان، اين سروصداي ماشينها كه نمي‌ذاره آدم بخوابه!
آخرین جستجوها برای sarina.tala22
1392-11-27 21:02:20 offline
1392-11-27 19:46:54 offline
1392-11-27 08:26:54 offline
1392-11-27 02:29:17 offline
1392-11-26 22:29:30 offline
1392-11-26 16:02:01 offline
1392-11-26 15:02:15 offline
1392-11-26 12:26:17 offline
1392-11-26 08:17:11 offline
1392-11-26 03:25:26 offline
fa languageen languagede languagesp languagejp language