پسره تو خواستگاری از یه دختره می پرسه اسم شما چیه؟ دختره می گه اسم من توی تمام باغچه ها هست. پسره می گه: آهان فهمیدم ، اسمتون شلنگه!
آخرین جستجوها برای godforall123
1392-11-27 06:56:11 offline
1392-11-27 05:53:20 offline
1392-11-27 04:30:06 offline
1392-11-26 17:58:53 online
1392-11-25 05:29:39 offline
1392-11-24 19:06:35 offline
1392-11-24 15:32:34 offline
1392-11-24 11:21:00 offline
1392-11-24 06:31:11 offline
1392-11-23 17:13:09 offline
fa languageen languagede languagesp languagejp language