طرف از کلاس راهنمایی رانندگی میاد خونه بهش میگن بابات که رفته بود جنگل فوت کرده....میگه مار زدش؟ میگن آره...میگه از پشت زدش؟ میگن آره ....میگه ....ماره مقصره
آخرین جستجوها برای farhood.moghadam
1392-11-27 07:09:24 offline
1392-11-26 12:14:26 offline
1392-11-21 08:29:53 offline
1392-11-18 11:31:06 offline
1392-11-17 12:26:07 offline
1392-11-12 11:52:39 offline
1392-11-9 23:10:07 offline
1392-11-6 02:38:43 offline
1392-10-30 06:18:12 offline
1392-10-28 17:06:32 offline
fa languageen languagede languagesp languagejp language