يارو مى ره خواستگارى به دختره يه بليط اتوبوس مى ده! باباي دختره شاكى ميشه ميگه: مردتيكه ي خر اين چيه؟ يارو ميگه احمق ارائه ي بليط نشان دهنده شخصيت شماست
آخرین جستجوها برای farhood.moghadam
1393-8-2 08:05:23 offline
1393-8-2 02:22:29 offline
1393-7-29 19:22:34 offline
1393-7-23 07:18:06 offline
1393-7-15 18:37:20 offline
1393-7-15 14:32:33 offline
1393-7-15 07:03:27 offline
1393-7-13 01:28:54 offline
1393-7-9 12:39:24 offline
fa languageen languagede languagesp languagejp language