یه مرده دستش شکسته بوده، میره دکتر، دستشو گچ می گیرن. از دکتر می پرسه: آقای دکتر! بعد از اینکه گچ دستمو باز کنم آیا می تونم سنتور بزنم؟ دکتر می گه: البته، حتماً. مرده میگه: چه عالی! چون قبلاً نمی تونستم!
آخرین جستجوها برای farhood.moghadam
1393-8-2 08:05:23 offline
1393-8-2 02:22:29 offline
1393-7-29 19:22:34 offline
1393-7-23 07:18:06 offline
1393-7-15 18:37:20 offline
1393-7-15 14:32:33 offline
1393-7-15 07:03:27 offline
1393-7-13 01:28:54 offline
1393-7-9 12:39:24 offline
fa languageen languagede languagesp languagejp language