غضنفر به رفيقش می گه من يه تمساح پيدا كردم چيكارش كنم؟ ميگه ببرش باغ وحش. فردا رفقيش میگه برديش؟ غضنفر گه : آره ، تازه امشب هم می خوام ببرمش سينما!
آخرین جستجوها برای farhood.moghadam
1393-6-25 11:55:40 offline
1393-6-24 05:47:13 offline
1393-6-19 04:10:21 offline
1393-6-15 12:16:51 offline
1393-6-13 02:17:26 offline
1393-6-12 09:53:58 offline
1393-6-9 05:52:47 offline
1393-6-7 20:02:01 offline
1393-6-1 23:27:30 offline
1393-5-31 10:00:44 offline
fa languageen languagede languagesp languagejp language