يارو لنگ بوده با کشتی ميره سفر...وقتي برميگرده رفيقش ميگه خب سفر خوش گذشت؟؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم هی می گفتن لنگرو بندازين تو آب!
fa languageen languagede languagesp languagejp language