غضنفر به رفيقش می گه من يه تمساح پيدا كردم چيكارش كنم؟ ميگه ببرش باغ وحش. فردا رفقيش میگه برديش؟ غضنفر گه : آره ، تازه امشب هم می خوام ببرمش سينما!
fa languageen languagede languagesp languagejp language