غضنفر به باباش میگه : بابا چرا ما مثل بقیه با کشتی سفر نمیکنیم ؟ باباش میگه : خفه شو شناتو بکن!
fa languageen languagede languagesp languagejp language