از غضنفر میپرسن نخست وزیر به انگلیسی چی میشه؟ میگه : first and under
fa languageen languagede languagesp languagejp language