بر اساس جديدترين تحقيقات ، تنها 20% از مردها عقل دارند! ... مابقی همگي زن دارند
fa languageen languagede languagesp languagejp language