آیا تابحال متوجه شده اید وقتی فریاد میزنید احمق حداقل ده نفر سرشان را برمیگردانند!
fa languageen languagede languagesp languagejp language