يارو مى ره خواستگارى به دختره يه بليط اتوبوس مى ده! باباي دختره شاكى ميشه ميگه: مردتيكه ي خر اين چيه؟ يارو ميگه احمق ارائه ي بليط نشان دهنده شخصيت شماست
fa languageen languagede languagesp languagejp language